Tắt camera màn hình khóa iPhone iOS 13

Truy cập các tính năng từ Màn hình khóa của iPhone Màn hình khóa, hiển thị giờ và ngày hiện tại, cùn…